Team

Stijn Bogaerts - Bestuurder

stijn@zeker-verzekerd.be

Ellen Goetschalckx - Bestuurder

ellen@zeker-verzekerd.be

Fientje Meeus - Verzekeringsadviseur

fien@zeker-verzekerd.be

Liesbeth Van Calster - verzekeringsadviseur 

liesbeth@zeker-verzekerd.be

Dirk Godrie - verzekeringsadviseur 

dirk@zeker-verzekerd.be


De klant centraal

De beste voorwaarden aan het beste tarief, daarvoor staan we bij zeker! verzekerd al jaren garant. Het kantoor werd opgericht door Johan Verheyen, die 35 jaar geleden samen met Linda Quirynen een carrière in de financiële wereld begon. Hun ervaring in de sector bundelden ze in een eigen kantoor in Hoogstraten: bank- en verzekeringen Verheyen-Quirynen bvba. In 2020 dragen ze de sleutels van VeQu verzekeringen bv over aan Stijn Bogaerts en zijn echtgenote Ellen Goetschalckx. Samen beschikken ze over meer dan 25 jaar financiële ervaring. Stijn is sinds 2012 werkzaam in het kantoor, en is sinds 2014 mede-zaakvoerder. Het ganse team zorgt ervoor dat dezelfde duidelijke visie gerespecteerd wordt: de klant altijd centraal!

Deze visie bepaalde doorheen de jaren mee de selectie van onze partners. Stuk voor stuk betrouwbare organisaties en maatschappijen die mee willen inzetten op degelijkheid, transparantie én evolutie. Want wat vandaag nog zeker is, is dat morgen misschien niet meer. Wij dekken risico’s in.

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Om onze klanten nog beter te kunnen servicen, werden de bank- en verzekeringsactiviteiten in 2017 opgesplitst in twee aparte vennootschappen en twee moderne kantoren naast elkaar aan de Van Aertselaerstraat. Met vijf gedreven medewerkers draaien we momenteel op kruissnelheid ten dienste van ons cliënteel. Als onafhankelijk en erkend verzekeringsmakelaar staan we altijd voor u klaar. En we zijn best trots op onze (inter)nationale bekendheid op het gebied van verzekeringen voor bepaalde sectoren zoals de glastuinbouw.


“ Onder de naam Zeker Verzekerd zijn we ook uw verzekeringstussenpersoon van de toekomst!”

Ons kantoor

Zeker Verzekerd
Van Aertselaerstraat 2c
2320 Hoogstraten

RPR 0561.742.341
Telefoon: 03 434 20 55
Fax: 03 434 20 44
E-mail: info@zeker-verzekerd.be
FSMA nr: 113637A

Erkend als “Verzekeringsmakelaar”
Toezichthoudende overheid: FSMA

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as

AssurMIFID Gedragsregels*

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u dit verband volgende informatie mee:

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in  het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
7: Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3. Polisvoorwaarden

De algemene voorwaarden van alle polissen zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via mail of post. Wij verwijzen ook naar de mogelijkheid deze op referentie op te zoeken via de websites van de verzekeraars in kwestie. Ons kantoor probeert de specifieke polissen die wij per doelgroep negotiëren en waar deze algemene voorwaarden niet beschikbaar zijn op de respectievelijke websites van de verzekeraars deze consulteerbaar te stellen op onze website. Uiteraard kunt u deze ook op eenvoudig verzoek verkrijgen via mail of post.

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR

2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

  • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
  • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
  • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
  • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

  • Een interne instructienota;
  • Een aangepast verloningsbeleid;
  • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
  • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van  een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Wat is de procedure?

 vequ_procedure

 

2.5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.